اصلاح و بهسازی سیستم تصفیه پساب کارخانه فرش زبرجدی

طراحی و تامین کالا
ژانویه 9, 2016
طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی
ژانویه 9, 2016

اصلاح و بهسازی سیستم تصفیه پساب کارخانه فرش زبرجدی

دوره زمانی :

آذر 1390 الی شهریور1391

کارفرما :

کارخانه فرش زبرجدی