راهبری علمی تصفیه خانه های آب و پساب

گروه بیوتکنولوژی و راهبری مهندسی پندآب تدبیر ، راهبری علمی و عملیاتی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی را مطابق با استاندارد ELI و براساس سرفصل های زیر به انجام می رساند:

 • راهبری تصفیه مقدماتی / بیوتکنولوژیکی – لجن فعال
 • رفع مشکلات لجن فعال و ارائه راهکارهای کنترلی
 • راهبری بر مبنای اصول میکروبیولوژی لجن فعال
 • انجام راهبری با اصول مهندسی و کنترل 5 پارامتر اساسی در لجن فعال
 • راهبری سیستم های تصفیه آب و ارائه انواع پیشنهادات اسمز معکوس (RO)
 • طراحی و ارائه انواع پیشنهادات مقدماتی و پیشرفته بر مبنای نرم افزار ROSA
 • راهبری سیستم های تصفیه پیشرفته آب شهری و صنعتی (MIXED BED,ANION/CATION)
 • راهبری سیستم های تصفیه لجن
 • ارائه پیشنهاد تصفیه پیشرفته لجن
 • روشهای تولید انرژی از فرآیندهای تصفیه لجن
 • راهبری واحدهای تصفیه هوازی و بی هوازی لجن
 • تصفیه پسابهای نفتی با رویکرد بازیافت
 • راهبری سیستم های جداسازی چربی و روغن از پساب های نفتی و ارائه پیشنهاد تا بازیافت آب