بانک مقالات

موضوع مقاله :

کاهش قطعی Bod و Cod در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با کاربری ماده بیوویتا

انتخاب مدیران هوشمند در بهره برداری موفق

 

 

 

موضوع مقاله :

کاربرد بیوتکنولوژی در برگشت و بازیافت آب استخرهای پرورش

ماهی قزل آلا

 

 

موضوع مقاله :

بیوویتا و نقش آن درکشاورزی

 

موضوع مقاله :

کاهش COD پساب مجتمع دامداری و دامپروری