فرصت های شغلی و پذیرش کارآموزوکارورز

استخدام و پذیرش کارآموز درشرکت مهندسی پنداب تدبیر
شرایط کاری اولویت دهنده:

روحیه کار تیمی
پویایی و تلاش پیوسته برای رشد توانایی‌ها و استعدادهای فردی وپیشرفت شرکت

رزومه های ارسالی توسط واحد امور اداری بررسی می گردد.
درصورت واجد شرایط بودن برای کارآموزی -کارورزی و استخدام به منظور آشنایی و انجام مصاحبه اولیه دعوت به عمل خواهد آمد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید