سمينار آموزشی تکنولوژی های نوین در تصفيه فاضلاب

برگزاری دوره یکروزه کارگاه آموزشی کاربرد سه تکنولوژی نوین در تصفيه آب و فاضلاب
MBRکاربرد و تشریح روش
کاربرد و تشریح کاربری ازن
کاربرد و تشریح کاربری /RBC/SBR MBBR
برنامه کارگاه به شرح زیر است :
 ساعت 9 تا 10:30 در تصفیه آب و فاضلاب MBR : بررسی روش
 ساعت 10:30 تا 11 : پذیرائی میان وعده
 ساعت 11 تا 13 “بررسی روش ازناسيون در تصفیه آب و فاضلاب
 ساعت 13 تا 14 : ناهار و نماز و استراحت
 ساعت 14 تا 15:30 :بررسی روش /RBC/SBR MBBR
 ساعت 15:30 تا 17 :پذیرائی و پرسش و پاسخ به سوالات شما

 فرم ثبت نام قابل دانلود از سایت شرکت ميباشد ، اطلاعات بيشتر 88812012
شرایط و نحوه ثبت نام
─ تکمیل فرم ثبت نام و واریز هزینه هر دوره
─ هزینه دوره : 000 ر 000 ر 3 ) سه ميليون ریال ( / زمان : 27 بهمن 1395
─ نحوه واریز به شماره حساب تجارت 228128317 0 به نام مهندسی پنداب تدبیر کد 2280 یا پارسيان
5 1093 811 کد 1063 قابل واریز یا انتقال از طریق بانکداري الکترونیك میباشد )ثبت نام وروهيی
بیش از 3 نفر مشمول 10 % تخفیف به ازاي هر نفر است(
─ محل بروزاري : تهران خ دکتر بهشتی مرکز آموزش شرکت مهندسی پندآب تدبیر
─ هزینه مذکور شامل حضور در جلسه،ارائه جزوات آموزشی،پذیرایی و ناهار،صدور گواهینامه میباشد.