کاهش COD پساب مجتمع دامداری و دامپروری

کاهش COD پساب مجتمع دامداری و دامپروری از مقدار 31500 میلیگرم در لیتر به کمتر از 300 با کاربری روش ترکیبی از بیوتکنولوژی – ایده منتخب کنفرانس بین المللی آب سوئد SIWI2015  در بخش idea market place  بیشتر در این موضوع …