کاهش COD پساب پلی رزین

کاهش پساب پلی رزین از مقدار 60000 میلیگرم در لیتر با روش ترکیبی و بیوتکنولوژی به مقدار 10000 میلیگرم در لیتر و سپس 500 میلیگرم در لیتر ….