اساس کار در روش بیوتکنولوژی

موضوع: کاهش قطعی COD-BOD در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با کاربری ماده بیوویتا انتخاب مدیران هوشمند در بهره برداری موفق

منابع انرژی محدود و افزایش قیمت آن ، ارزش اغلب دورریز ها را افزایش داده است، از جمله روشهای کنترل و مهار هزینه ها،تمرکز بر بازیافت است. کاربری دانش های به روز می تواند راهبری تصفیه خانه فاضلاب را با سهولت همراه سازد و کارخانه  ها  را از مشکلات تخلیه پساب رها سازد و استفاده مجدد را در برنامه قرار دهد . دانش بیوتکنولوژی و کاربرد آن در بهینه سازی پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب مدتی است که از طریق این شرکت در خدمت صنایع ایران قرار گرفته است. کاربری مواد بیوویتا ، که محصولاتی ویژه برای کاهش میزان BOD , COD تا 95 90 درصد می باشد منجر به تولید پسابی با کیفیت مطلوب میگردد که  می تواند به بازیافت آب و کاربری مجدد آن بیانجامد و مشکلات  آن مدیریت را در  کنترل هزینه های احتمالی ناشی از جرائم زیست محیطی و تامین آب برای مصارف عمومی  همراهی نماید.

اگر تاکنون راه حلهای دیگر بهبود کیفیت خروجی تصفیه‌خانه را امتحان کرده‌ و نتیجه‌ای نگرفته‌اید، مطمئناً قلب تصفیه‌خانه ( بخش تصفیه بیولوژیکی ) را هدف نگرفته اید.

اگر به طور مستمر در بخش بیولوژیکی با مشکلات لجن ( بالکینگ ، سوزنی شدن لجن فعال و … ) مواجه‌ بوده و فقط به صورت رندم قادر به کنترل بخش بیولوژیکی شده‌ايد ناشی از آن است که این بخش زنده تصفیه‌خانه از مدیریت خارج شده است. پدیده‌ای که در اغلب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ایران رخ می‌دهد ، در حالیکه امروزه همین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در نقاط دیگر دنیا به راحتی بهره برداری میگردد  و پساب آن دست کمی از آب بسیاری از بخشهای کشور ما ندارد.

از عمر بیوتکنولوژی کاربردی بیش از دو  دهه است که می‌گذرد و با گذشت زمان این  روش به قدری ساده شده است که اینک با یک پودر  ( محصولات بیوویتا ) می‌توانید بیشتر پیامدهای زیست محیطی را برطرف نمائید.

مکانیسم عمل در بخش بیولوژیکی تصفیه فاضلاب و نقش بیوویتا 

ميكروارگانيسم‌ها كه بيومس نيز ناميده مي‌شوند، قلب تپنده هر سيستم تصفيه فاضلابي هستند. در اين سيستم‌ها، باكتري‌هاي هوازي از اكسيژن براي تجزيه بيولوژيك تركيبات آلي به بيومس نامحلول بهره مي‌گيرند كه مي‌توانند بطور فيزيكي حذف گردند. علاوه بر سطح اكسيژن محلول در فاضلاب، پارامترهايي مانند PH، دما و ميزان مواد مغذي نيز بايستي كنترل شوند. در صورت رعایت استاندارد در طراحی  سيستم‌هاي تصفيه، شرايط براي كاميابي ميكروب‌ها در سيستم فراهم میگردد و لذا تجزيه بيولوژيك رخ میدهد. چنين شرايطي مسبب رشد باكتري‌ها با افزايش سطح ميكروارگانيسم‌ها براي تماس با يكديگر و ایجاد لخته ای که کانون تجمع برای حذف آلاینده ها خواهد شد . ماده پودری بيوويتا شامل  میکروآنزیم‌های ويژه‌اي براي تصفيه جامدات، مايعات و پسماندهاي سمي است . اين میکروآنزیم‌ها به بهبود تصفيه فاضلاب و هر آلاينده خروجي از هر صنعتي كمك مي‌كنند.

مشكلات متداول:

دشوارترين مرحله تصفيه فاضلاب به حتم تصفيه بیولوژیکی است كه بايستي تركيبات آلي پيچيده در كوتاه‌ترين زمان ممكن تجزيه شوند. براي هر تركيب آلي طبيعي در جايي از كره خاكي ميكروبي وجود دارد كه مي‌تواند آن را تجزيه كند. اين ميكروب الزاماً در شرايط موجود تصفيه‌خانه رشد نمي‌كند. اين مشكل زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه بيشتر جريانهاي فاضلاب حاوي میکروارگانیسم ناشناخته  و تركيبات مصنوعي هستند كه به سختي بطور بيولوژيك تصفيه مي‌شوند. بعلاوه بدلیل  وجود مواد محلول بالا (TDS )در پسابهای صنعتی به ویژه داروسازی ، اکثر  باكتري‌های متعارف در سیستم تصفیه فاضلاب  چندان  در روند تصفیه موثر نخواهند بود. در محيط صنعتي امروز، چنين تركيبات ناشناخته  آنقدر فراوانند كه ممكن است براي گروهي از باکتریهای متعارف موجود در سیستم های بیولوژیک اثر سمي داشته باشند. فاضلاب‌هاي صنعتي دارای تغییرات به لحاظ  بار هيدروليكي، غلظت مواد آلاينده و مواد سمي بوده  و عموماً ازبه لحاظ نسبتهای لازم  مواد مغذي تناسب کافی در آن وجود ندارد. اغلب فاضلاب‌های صنعتی دارای تنوع در  تركيبات  بدلیل تنوع مواد اولیه و تغییرات فصلی و روزانه و حتی تغییرات ناشی از تغییرات فرآیندی اند که در پساب تولیدی آن ها تاثیر گذار است ، پدیده ای که اغلب به شوکهای هیدرولیکی و کیفی در شرائط عادی بهره برداری منجر میگردد.

بيواگمنتاسيون:

باكتري‌ها سلول‌هاي منفردي هستند كه در حدود 1 تا 2 ميكرون عرض و 2-20 ميكرون طول دارند كه عموماً به سه دسته هوازي، بي‌هوازي و اختیاری تقسيم مي‌شوند. بيومس لازم برای فرآیند تصفیه بیولوژیکی  با چنين باكتري‌هايي شكل میگيرد و  نيروي كاري هر تصفيه‌خانه‌اي در بخش بیولوژیکی  خواهد بود. باكتري‌هاي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب موجودات زنده بسيار ظريفي با نيازهاي پيچيده هستند كه مي‌توانند در شرايط دشوار نابود گردند. در صورتیکه میزان  جريان ثابت باشد باكتري‌هاي متنوعي با دوره های  زندگي مختلف در جریان فاضلاب حضور  دارند كه مي‌توانند براساس زمان ماندگاري و سایر شرايط در محيط غالب شوند. هرچند در شرايط نامطلوب مانند شوك‌هاي هيدروليكي/کیفی ، جمعيت باكتريايي موثر در فرآیند  ممكن است كاهش و يا حتی  نابود گردند كه منجر به ایجاد پسابی با  كيفيت ضعیف  خواهد شد. لذا براي اينكه بيومس  مناسب و  سازگار با هر شرائطی در محیط بیولوژیکی داشته باشيم، ميكروآنزیم‌های بیوویتا  را بطور منظم  در یکدوره به سيستم افزوده مي‌شوند. اين كاربري را بيواگمنتاسيون مي‌گويند.

حذف آلاينده‌ها در طی فرآیند بیو اگمنتاسیون :

مواد غذايي (آلاينده‌ها) در سه مرحله زير تجزيه مي‌شوند:

  • مواد آلي از آب به ميكروارگانيسم‌ها از طريق دو فرآيند همزمان جذب منتقل مي‌گردد. يكي جذب مواد محلول توسط ديواره سلولي و ديگري جذب سطحي مواد معلق بر روي ديواره سلولي كه بخاطر بار سطحي سلولها و بيوپليمرها صورت مي‌گيرد. آنزيم‌هاي ميكروب مي‌توانند مواد غذايي را شكسته و درنتيجه وارد سلول شوند.
  • غذايي كه توسط سلول جذب شده است براي سوخت و ساز ميكروب بكار مي‌رود. چنين سوخت و سازي در كنار اكسيژن منجر به توليد سلول‌هاي جديد و اكسيده شدن به محصولات نهايي مانند آمونياك، دي‌اكسيدكربن و آب مي‌شود. گونه‌هاي مختلف باكتري، روشهاي مختلفي براي سوخت و ساز دارند. دانستن چنين خواصي مي‌تواند به توليد باكتري‌هايي با توان تجزيه بالا براي يك ماده خاص كمك كند.
  • لخته‌سازي زماني رخ مي‌دهد كه ارگانيسم‌ها كامل و فعاليتشان كند مي‌گردد. ميكروبها زمانيكه با شرايط آرام و مساعد مواجه شوند، اين قابليت را دارند كه به يكديگر چسبيده و فرم يك لخته ژلاتيني را بگيرند  و چون به اندازه كافي سنگين شده اند ، ته‌نشين مي‌گردند. خصوصيات لجن تشكيل‌شده با شاخص حجم لجن (SVI) و يا اندازه‌گيري 5 دقيقه‌اي ته‌نشيني مشخص مي‌شود. باكتري‌هاي ضعيف، سبك و رشته‌اي ذاتاً اينچنين لخته‌هايي تشكيل نداده و براحتي در زلال‌ساز بيولوژيك شسته مي‌شوند

 

بهترين مزيت محصولات بيوويتا عدم نياز به اصلاح‌كننده‌هاي ETP است كه نياز به ماشين‌آلات پرهزينه براي ارتقاء سيستم موجود را حذف مي‌كند. در چنين مواردي، بيوتكنولوژي راه‌حلي موفقيت‌آميز براي تصفيه فاضلاب را در همان تصفيه‌خانه موجود مهيا مي‌كند. اين فناوري بسيار مقرون به صرفه بوده و بجاي اينكه به مانند مواد شيميايي به ماده‌اي آلاينده تبديل شود به تجزيه مواد از طريق بيولوژيك تا تولید مواد بی اثر در طبیعت ادامه مییابد .

 

در چهار  سال اخیر کارخانجات  زیر از محصولات این شرکت در بهینه سازی واحد تصفیه فاضلاب بهره جسته اند و همگی گامی بسوی حفاظت محیط زیست، کاهش نیاز آب جهت مصارف عمومی ، رفع مواخذات زیست محیطی  برداشته اند.

کارخانه قند نوع بهینه سازی
کارخانه قند نقش جهان اصفهان کاهش COD  از 3500 به 50 میلیگرم در لیتر
کارخانه قند اصفهان کاهش COD  از 2800 به 60 میلیگرم در لیتر
کارخانه قند اقلید فارس کاهش COD  از 3200 به 80 میلیگرم در لیتر
سایر کارخانجات  
داروسازی اکسیر کاهش COD  خروجی از 300  به  کمتر از 58 میلیگرم در لیتر
داروسازی اسوه کاهش COD  خروجی از 200 به 15 میلیگرم در لیتر
کارخانه اکت ( تولید محصولات آرایشی ) کاهش چربی و روغن از 500 به 10 و کاهش COD خروجی از 3200 به حدود 60 میلیگرم در لیتر
کارخانه الند شیمی کاهش چربی و روغن و کاهش COD خروجی از 1700 به  190 میلیگرم در لیتر
مجتمع پتروشيمي قائدبصير گلپايگان کاهش COD نمونه را از 2100 در ورودی  بهCOD  120 در خروجی
مجتمع پتروشيمي زاگرس کاهش COD را در مدت يكماه از 7500 به 600 و آمونياك را از 600 به 25 میلیگرم در لیتر
کارخانه کرمان موتور کاهش COD از 1200 میلیگرم در لیتر به صفر
کارخانه سیمان هرمزگان کاهش COD از 450 میلیگرم در لیتر به 10
کارخانه مینیاتور کاهش COD تا حد مجاز محیط زیست
کارخانه چشمه نوشان خراسان عالیس برای بارگذاری سیستم بیهوازی
کارخانه شیر صبا کاهش COD  از مقدار 8000 به کمتر از 200 طی یکدوره
سایر موارد تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و بیمارستانی
بیمارستان سوم شعبان بیمارستانهای مذکور با استفاده از بیوویتا با مشکلات سیستم که بدلیل بالابودن پارامترهای آلاینده و
بیمارستان قائم شهر
بیمارستان دی کلینیک
بیمارستان سنندج
بیمارستان خانه سازی تنکابن
لکوموتیو مپنا بار گزاری پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و راه اندازی و کاهش COD/BOD
مپنا توربین بارگزاری پکیج تصفیه فاضلاب و ترکیب پساب بهداشتی و صنعتی و کاهش COD/BOD
فرش زبرجدی بارگزاری سیستم و کاهش COD/BOD  خروجی سیستم تا حد استاندارد محیط زیست و بازیافت برای استفاده مجدد

 

  • کاربری ساده ، آسان بدون نیاز به استفاده از تخصص های بالا
  • عدم نیاز به سرمایه گذاری های سنگین ، روشی مقرون به صرفه ، اقتصادی
  • کاهش مشکلات لجن فعال از جمله کنترل بالکینگ و سوزنی شدن لجن و ..
  • کاهش حجم لجن و کاهش مشکلات مرتبط با دفع لجن
  • رفع بوی نامطلوب در محوطه اطراف تصفیه خانه بدلیل تجزیه کامل زیستی
  • همگام با طبیعت بدلیل بیوزیستی بودن این محصول و بدون هیچگونه عارضه برای انسان ، آبزیان و محیط زیست و ده ها مزیت دیگر

 

و در پایان اگر تصفيه خانه فاضلاب كارخانه و مجتمع تحت سرپرستي شما  با مشكل مواجه است و قادر به تامين كيفيت مناسب  مورد انتظار محيط زيست در خروجي  آن نيست .

اگر قصد اصلاح و ارتقا سيستم تصفيه خانه پساب و فاضلاب را داريد و از هزينه هاي سنگين آن نگرانيد

اگر قصد مصرف مجدد پساب تصفيه خانه  را داريد

اگر در راهبري تصفيه خانه پساب و فاضلاب با مشكلات اپراتوري مواجه ايد

اگر بخشی از پساب دارای کیفیت فوق العاده نامناسب میباشد  و قصد تصفیه آن را با بقیه فاضلاب دارید

ميتوانيد با بهره مندي از بسته بيوويتا پك موارد فوق را ساماندهي نموده  ،پیشنهاد می گردد شما هم نیز به این جمع بپیوندید، هم چنین در صورتیکه طرحهای توسعه تاسیسات تصفیه فاضلاب را در دست برنامه ریزی دارید بهره گیری از این روش می تواند  تا 25%  در کاهش سرمایه گذاری توسعه  واحدهای تصفیه فاضلاب موثر باشد.

مهندسی پندآب تدبیر