میزان رضایت مشتریان بیوویتا در سال 96( جدید)

 
عنوان گزارش :ارزیابی عرضه محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی
تاریخ تهیه گزارش: بهمن ماه 1396
مرجع گزارش : نظر سنجی از کاربران محصولات بیوویتا

 

در سال 95 تعداد 11 شرکت استفاده کننده از محصول بیوویتا در نظر سنجی شرکت نمودند که نتایج به شرح زیر میباشد:
45% کاربران 100% راضی بودند.
37% کاربران 80% راضی بودند.
 
در سال جاری نیز از میان مصرف کنندگان محصول ، شش واحد صنعتی در نظر سنجی شرکت نموده اند که گزارش آن تقدیم حضور میگردد:
 
در این نظرسنجی اهم نظرات عبارت بودند از:
حدود 33.4% کاربران 100% از محصول رضایت داشتند و 66.8% آنان نیز بطور میانگین بین 60% تا 80% زضایت داشتند.
مدت زمان و دوره های استفاده از این محصول: دوره های استفاده از این محصولات به دلیل متفاوت بودن ماهیت پساب تصفیه خانه های مختلف متغیر بوده، برخی مثل کارخانه های قند ، بدلیل شرائط تولید که در هر سال توقف دارند ، در هر شروع به کار برای راه اندازی یک دوره استفاده کرده اند و برخی دیگر به طور مداوم بدلبل تاثیرات مطلوب مطابق با برنامه داده شده استفاده میکنند و برخی فقط برای راه اندازی سیستم و یا یکدوره استفاده نموده اند.
میزان رضایت از بیوویتا در کنترل شوکهای هیدرولیکی: 66.7 درصد از مشتریان 80% رضایت داشته و 16.7درصد حدود60% در کنترل شوک ها موفق گردیده اند بوده و 16.7 درصد دارای لاگون بوده و شوک ها کنترل شده است .
میزان رضایت از بیوویتا در قبال شوکهای کیفی: قریب به 84 درصد از مصرف کنندگان رضایت بالای 80% و 16 درصد رضایت کافی به دلیل روش های اجرایی در تصفیه خانه نداشتند.
و تغریبا همه مصرف کنندگان درحین بروز این شوک ها خروجی استاندارد را با کاربری این محصولات داشته اند.
– لازم به ذکر است در دو مورد اخیر برخی کارخانه ها بدلیل نوع نوع فرایندها و یا ساختار موجود در تصفیه خانه هایشان با شوک هیدرولیکی یا کیفی مواجه نمیشدند.

کاهش استفاده از مواد شیمیایی: در مواردی که از ماده بیوویتا استفاده شده به دلیل افزایش قابلیت سیستم ، قادر شده است که پساب را با آلودگی بالاتر نیز به هوادهی دریافت کند ، این موضوع به کاهش مصرف مواد شیمیائی در بالادست منجر شده است.
بهترین خروجی COD: محدوده خروجی بین 10 تا 235 بوده است.