میزان رضایت مشتریان بیوویتا در سال 95( جدید)

 

عنوان گزارش :ارزیابی عرضه  محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی

تاریخ تهیه گزارش: آذر ماه 1395

مرجع گزارش : نظر سنجی از کاربران محصولات بیوویتا

 

بررسی شده از 16 شرکت استفاده کننده از محصولات بیوتکنولوژی و  بیوویتا ، از سال 86 تا 95

در این نظرسنجی اهم نظرات عبارت بودند از:

درصد رضایت کلی: 20درصد از مصرف کنندگان رضایت 100% داشتند،  40درصد از مصرف کنندگان بین بیش از80% رضایت داشتند و 38 درصد  از مصرف کنندگان بین 40% تا 80% رضایت داشتند و 2 درصد بدلیل نوع فرآیند  موفق به بهره برداری مطلوب از این محصولات در تصفیه خانه های خود نبوده اند.

مدت زمان و دوره های استفاده از این محصول: دوره های استفاده از این محصولات به دلیل متفاوت بودن ماهیت پساب تصفیه خانه های مختلف متغیر بوده، برخی مثل کارخانه های قند ، بدلیل شرائط تولید که در هر سال توقف دارند ، در هر شروع به کار برای راه اندازی یک دوره استفاده کرده اند و برخی دیگر به طور مداوم بدلبل تاثیرات مطلوب مطابق با برنامه داده شده استفاده میکنند و برخی فقط برای راه اندازی سیستم و یا یکدوره استفاده نموده اند.

میزان رضایت از بیوویتا در کنترل  شوکهای هیدرولیکی:  37 درصد از مشتریان  بیش از 80% رضایت داشتند و 45درصد بین %50 تا 80%  در کنترل شوک ها موفق گردیده اند بوده و 18 درصد نیز اساسا بدلیل نوع فرآیند چندان موفق نبودند.

میزان رضایت از بیوویتا در قبال شوکهای کیفی: قریب به28درصد  از مصرف کنندگان رضایت 100% داشتند و36 درصد از مصرف کنندگان بین 50% تا 80% رضایت داشتند و 36 درصد از آنها بین 20% تا 50%  رضایت داشتند.

و تغریبا همه مصرف کنندگان درحین بروز این شوک ها خروجی استاندارد را با کاربری این محصولات  داشته اند.

– لازم به ذکر است در دو مورد اخیر برخی کارخانه ها بدلیل نوع نوع فرایندها و یا ساختار موجود در تصفیه خانه هایشان با شوک هیدرولیکی یا کیفی مواجه نمیشدند.

 

کاهش استفاده از مواد شیمیایی: در مواردی که از ماده بیوویتا استفاده شده به دلیل افزایش قابلیت سیستم ، قادر شده است که پساب را با آلودگی بالاتر نیز به هوادهی دریافت کند ، این موضوع به کاهش مصرف مواد شیمیائی در بالادست منجر شده است .

امکان بارگذاری های  بالا : موثر بوده حتی برخی بصورت پایلوت و آزمایشگاهی بارگذاری های خیلی بالاتر را هم آزمایش و نتیجه گرفته اند.

بهترین خروجی COD: محدوده خروجی بین 0 تا 200 بوده که اکثریت کمتر از 50 بوده اند ویک نمونه  به دلیل استفاده نادرست از بیوویتا و کاربری نامناسب  بالاتر از این محدوده بود.

 

untitled3

untitled2untitled1

 

 

 

untitled5untitled6untitled4