پروژه های در دست اجرا

 

کارفرما نام پروژه دوره زمانی تصویر مرتبط
پژوهشگاه صنعت نفت تهران کارفرمای اصلی :

صف رزموند

طراحی واحدهای تصفیه آب و پسابGTL قشم 1394تا کنون
پتروشیمی فجر

 

 

کاربری روش بیوتکنولوژی در بهینه سازی پساب High TDS  در اشل پایلوت

 

اسفند1394 تا خرداد1395

 

 

 untitled
پروژه گروه صنعتی بهشهر ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجموعه بهشهر

 

ابتدای سال 96 تا کنون  
پروژه شهرک صنعتی فیروزکوه (امیریه) کارفرمای اصلی :

صف رزموند

حذف 96% از بار آلودگی پساباز ابتدای سال 1397 اقدام به راه اندازی بخش بیولوژیکی و بهبود عملکرد کلی تصفیه خانه از اواسط  دی ماه سال 1396 تاکنون  
گروه صنعتی مپنا – توگا

 

 

قسمت تصفیه خانه پساب بهداشتی –  تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه آب صابون

 

از شهریور  ماه  سال 1396

 

 

 
کارخانه صنعتی کارتن ایران حذف 2/99% آلودگی از پساب

 

از خرداد ماه سال 1396 تا کنون