پروژه های در دست اجرا

کارفرما نام پروژه دوره زمانی تصویر مرتبط
پژوهشگاه صنعت نفت تهران کارفرمای اصلی :

صف رزموند

طراحی واحدهای تصفیه آب و پسابGTL قشم 1394تا کنون
پتروشیمی فجر

 

 

کاربری روش بیوتکنولوژی در بهینه سازی پساب High TDS  در اشل پایلوت

 

اسفند1394 تا خرداد1395

 

 

 untitled
مجموعه صنعتی بهشهر ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجموعه بهشهر

 

مهر1395 تا کنون   untitled