ارائه پيشنهاد با دريافت كارمزد، چرا ؟

اخيرا برخي از شركتها درتماسهای خود با ما مطرح نموده اندكه چرا ارائه پيشنهاد ات درمهندسي پندآب تدبيربا دريافت كارمزد انجام ميگردددرحاليكه ساير شركتها آن را به صورت مجاني ارائه مينمايند ، اين نوشته پاسخي است به اين عزيزان
– ارائه پيشنهادات درصورتيكه هيج نوع طرح مفهومي براي آن تهيه نشده باشد و تنها با اعلام ظرفيت و آناليز كيفي ، تقاضاي پيشنهاد گردد ، لازمه آن انجام مطالعه بر شرائط پساب و تعيين فرآيند  ميباشد و ضروريست يك طراحي اوليه (Conceptual design) براي آن انجام گردد ، كه اصل و  اساس كار هاي بعدي ميباشد ، رقم كارمزد دريافتي درمقايسه با كارشناسي لازم براي تهيه اين طرح بسيار ناچيز ميباشد.
– ضروري است به تفاوت ماهوي شركتها و اهداف ايشان نيز اشاره شود ، شركت سازنده،توليد يك دستگاه خاص را به عهده دارد به عنوان مثال توليد كننده پمپ هاي سانتريفو‍ژ ، … پيمانكار ، خدمات اجرائي يك طرح را انجام ميدهد و مقرر است طرحي كه توسط مشاور تهيه شده است با نظارت مشاور به اجرا در آورد ، و اما شركت هاي ارائه دهنده خدمات تامين كالا ، معمولا اين شركت ها تامين كالا را بر اساس دو روش به انجام میرسانند  يا بر مبناي طرح مشاور و يا براساس طراحي خود ،  در صورتي كه شركتي  عرضه يك كالاي به خصوص را انجام دهد معمولا براي آن كالا ، پيشنهاد مجاني نيز ارائه ميدهد ، اين پيشنهاد فقط در چهارچوب همان كالاي توليدي آن شركت ميباشد و حق انتخاب مشتري نيز به همان محدود ميباشد در صورتيكه در خصوص خريد يك تصفيه خانه آب و يا فاضلاب صنعتي و تصفيه لجن و ساير موارد، موضوع فراتر از اين حد بوده و ضروري است بررسي همه جانبه اي بر نيازمنديهاي كل سيستم انجام گردد كه لازمه آن صرف نفر ساعت مهندسي است لذا ارائه پيشنهاد و طرح هاي مجاني چگونه امكان پذير است ، يا شركت مورد نظر بايد طرح خود را سخاوتمندانه در اختيار مشتري قرار دهد و با توجه به عدم پاسخگوئي مشتريان بعد از دريافت طرحها ، شاهد اجراي طرح خود توسط سايرين كه قيمت هاي پرت بازار را ميدهند باشد و يا بايد طرح خود را به گونه اي تنظيم نمايد تا قابل استفاده براي ديگران نباشد به عبارتي طرح دقيق را ترسيم ننمايد كه در اين صورت چگونه ميتواند برآورد درستي از سرمايه گذاري و هزينه هاي اپراتوري ارائه نمايد ، در سالهاي گذشته در بخش تصفيه فاضلاب بهداشتي ،  شركتها طرحهائي براي پكيج هاي توليدي خود عرضه ميداشتند كه منطقي بود و به هر صورت يك محدوده مشخصي را تعيين مينمود ، اينك كارخانجات برای پسابهای  صنعتي انتظار دارند ،  براي انواع پسابهاي صنعتي كه هر يك ماهيت متفاوتي با ديگري دارد ، طرح هاي مجاني دریافت  نمايند نتيجه همين است كه شاهديم صدها تصفيه خانه اجرا شده بدون پشتوانه مطالعاتي و صرفا براساس طرحهاي ناقص كه چه بسا در ميان كار نيز از همان طرح اوليه ناقص نيز اثري نمانده است ، هم اينك اكثر اين تصفيه خانه ها تنها شبيه كارخانجات تجهيزاتي ميباشند ، كه بعضا حتي چيدمان آنها نيز منطق لازم را ندارد و چه برسد به مطابقت ابعاد و احجام  با استانداردهاي طراحي !
– اگر ميخواهيد بدانيد دريافت طرحهاي مجاني تا چه حد قابل اعتمادند سري به تصفيه خانه هاي صنعتي در محدوده خود بزنيد قطعا پاسخ سئوال را خواهيد يافت…
– جالب است بدانيد كه گاهي حتي آناليز كيفي پساب براي ارائه دهنده طرح روشن نيست و طرح ارائه ميدهند !
در هر صورت اين شركت نيز در 4 سال گذشته تعداد زيادي طرح را بر مبناي انجام مهندسي مفهومي آماده و عرضه نمود و به عبارتي به  ناچار با شيوه متداول در بازار اقدام نمود و ليكن متاسفانه بدليل عدم وجود يك بازار منطقي اكثر طرحها روانه دست دامپرهاي بازار شد و هيچ پاسخگوئي نيز ار سوي دريافت كنندگان طرحها مشاهده نشد ، لذا سياست كاري خود را عوض نموده و از بهمن ماه سال گذشته ارائه طرح ها فقط با دريافت كارمزد (كه در مقايسه با تعيين فرآيند )بسيار رقم پائيني است ، مقرر ميباشد در خصوص مناقصه هاي رسمي و نيمه رسمي نيز در صورتيكه سيستم روشن پاسخگوئي باشد ،ارائه پيشنهاد صورت خواهد گرفت.
در مناقصه هاي رسمي دولتي پیشتر  مرسوم  بود كه مناقصه گذار از شركت كنندگان در مراحل مختلف دعوت به عمل مياورد و پاكات فني جداگانه بررسي و امتياز فني محاسبه و اعلام ميگردید و پاكات قيمت نيز در حضور همگي شركت كنندگان مفتوح ميگردید ، اين حقوقي بود كه شركت كننده در مناقصه از آن بهره مند بود در صورتيكه اخيرا شركتهاي واسطه ( پيمانكاران بزرگ) ، اين اصول را رعايت نمي نمايند و به عبارتي شفافيت لازم را بعد از اخذ كار از دولت در مناقصه هاي داخلي رعايت نمي نمايند ، به نظر ميرسد كليه دست اندكاران فعاليتهاي آب و فاضلاب در بخشهاي مختلف ميبايد به حقوق قانوني خود آشنا باشند و به هر صورت از وظايف سنديكاي مربوطه و انجمن هاي مرتبط است كه در اين خصوص اقدام نمايند ، اميد است كه اين گام هر چند كوچك در تعيين يك چهارچوب براي مخاطبين كه در درجه اول با هدف رعايت حقوق واقعي مشتري و امكان پشتيباني از ايشان و به منظور ممانعت از عرضه طرحهاي بي پشتوانه برنامه ريزي شده است مورد استقبال قرار گيرد و براي ساير همكاران در بخش صنعت آب و فاضلاب نيز مفيد فايده باشد .