کاهش COD پساب مجتمع دامداری و دامپروری
ژانویه 5, 2016
ارزیابی عرضه محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی در نگاه مشتریان
فوریه 3, 2016

کاهش COD پساب پلی رزین

کاهش پساب پلی رزین از مقدار 60000 میلیگرم در لیتر با روش ترکیبی و بیوتکنولوژی به مقدار 10000 میلیگرم در لیتر و سپس 500 میلیگرم در لیتر ….

دیدگاه ها بسته شده است