بیوتکنولوژی کاربری

موضوع: تصفیه فاضلاب و ضعف بهره برداری

با درود

تصفیه خانه های فاضلاب از بخشهای محروم از لحاظ نیروی انسانی و امکانات و منابع میباشند ، همواره فاضلاب ، نه تنها اسم مشمئز کننده ای برای بسیاری به شمار میرفت که تا مدتها در هر کارخانه و سازمانی ، برای انتخاب نفرات این بخش فقط تبعیدی ها را به این بخش اعزام میکردند ، از طرفی هزینه نمودن در این بخش جرم محسوب میشد چرا که نگاه کلی این بود که چیزی که قرار است دور بریزیم چرا بابت آن هزینه کنیم ، تا اینکه فشارهای زیست محیطی در یک تا دو دهه اخیر منجر به این گردید که برخی کارخانجات این موضوع را کمی جدی تر بگیرند ولی جدی تر نه به معنای واقعی ، که متاسفانه اغلب فقط به تراکم تجهیزات و دستگاهها بسنده کرده و گمان کردند که این سیستم ها خود به خود کار میکنند و از نقش بهره برداری غافل ماندند به نحوی که منتج به نتیجه مطلوب نمیگردیدند و به علاوه در راستای توان مندسازی نفرات شاغل در واحد هیچ اقدامی صورت نگرفته است ، در حالیکه در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای مترقی این واحد با بهترین کارشناسان اداره میگردد ، در کشور ما اغلب این واحد ها به دست افراد کم سواد و کم تخصص سپرده میشود ،

لیکن تصفیه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب یک منبع عظیم از انرژی است که صد در صد آن درآمد و برای کارخانه ارزش افزوده محسوب میگردد.

بازیافت پساب  به صورت صد درصدی

بازیافت لجن و تولید کود

دستاورد تصفیه خانه فاضلاب است

به  غیر از ثمرات دیگر همچون ممانعت از رواج بیماریها ، اشتغال زائی ، حفظ منابع آب از آلودگی

پس بیائید که بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب را جدی بگیریم

چند راهکار برای قدرت مند سازی بهره برداری و بهره برداری هوشمند

  • آموزش نفرات بهره بردار در سطوح مختلف
  • استفاده از محصولات بیوآنزیم بیوویتا در راستای قدرتمند سازی سیستم برای بازیافت
  • آنلاین نمودن برخی پارامترهای مهم در ورودی تصفیه خانه برای ایجاد حساسیت در نقطه ورودی
  • انتخاب افراد قوی و دانش آموخته در بخش تصفیه فاضلاب
  • توجه به فرآیند سیستم تصفیه فاضلاب

شرکت مهندسی پندآب تدبیر آمادگی دارد که با آموزشهای تخصصی و راهکارهای اختصاصی و کاربری بیوآنزیم ها شما را در این مهم یاری رساند.

فوریه 19, 2016

تصفیه خانه های فاضلاب و ضعف راهبری

موضوع: تصفیه فاضلاب و ضعف بهره برداری با درود تصفیه خانه های فاضلاب از بخشهای محروم از لحاظ نیروی انسانی و امکانات و منابع میباشند ، […]